Omzendbrief 2018/DGH-AMU/001 betreffende de minimale inhoud van de voertuigen die het vervoer van personen op zich nemen

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

Omzendbrief 2018/DGH-AMU/001 betreffende de minimale inhoud van de voertuigen die het vervoer van personen, zoals bedoeld in artikel 1 van de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening (DGH), op zich nemen Geachte heer/mevrouw, De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (FOD VVVL) heeft in 2016 een omzendbrief opgesteld betreffende het minimale medische materiaal aanbevolen als uitrusting voor de ambulances die meewerken aan de Dringende Geneeskundige Hulpverlening (DGH).

Ten gevolge de evoluties in de regelgeving, waaronder de publicatie van de staande orders en procedures, alsook de nieuwe inzichten en het ter beschikking stellen van extra materiaal, was het opportuun om de in 2016 opgestelde lijst alweer te actualiseren.

DOEL VAN DE OMZENDBRIEF o Het actualiseren van de lijst die de inhoud vastlegt die minimaal moet aanwezig zijn in de ambulances die erkend zijn binnen de DGH. o De andere actoren binnen de DGH (MUG, PIT, …) informeren. o Een middel voorzien ter ondersteuning van de (jaarlijkse) controle van de voertuigen die ingezet worden voor het vervoer van de personen bedoeld in artikel 1 van de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening. o Standaardiseren van het materiaal op federaal niveau zodat tegemoet wordt gekomen aan de behoeften van het terrein (hulpverleners-ambulanciers die mogelijks actief zijn in meerdere diensten, samenwerking met andere actoren binnen de DGH, …).

UIT TE VOEREN ACTIES o De verantwoordelijke van de dienst* is verantwoordelijk voor het opvolgen en het uitvoeren van deze omzendbrief. o De dienst moet er voor instaan dat het materiaal regelmatig onderworpen wordt aan nazicht (functionaliteitstesten, onderhoud en indien nodig vervanging). o De vervaldatum van materialen/medicaties moet regelmatig gecontroleerd worden. o De hulpverleners-ambulanciers moeten opgeleid worden in het vlot gebruik van het materiaal (ook in staat zijn kleine defecten te verhelpen als deze zich voordoen). o Aanvullend materiaal dat de dienst wenst toe te voegen, dient vooraf ter goedkeuring voorgelegd te worden aan het bureau van de provinciale commissie DGH. INWERKINGTREDING De lijst betreffende de minimale inhoud van de voertuigen die instaan voor het vervoer van personen zoals bedoeld in artikel 1 van de wet van 8 juli 1964betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening, zal van toepassing zijn vanaf 03/09/2018.

De verantwoordelijken van de provinciale scholen voor hulpverleners-ambulanciers zullen de informatie vervat in deze omzendbrief in de opleiding van de hulpverleners-ambulanciers verwerken.

M. DE BLOCK _______ Nota * met `dienst’ bedoelen we de organiserende entiteit zoals deze gekend is bij de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu in het kader van de financiering volgens het koninklijk besluit van 4 september 2014 tot vaststelling van de modaliteiten en de voorwaarden voor de toekenning van de toelage bedoeld in artikel 3ter van de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening en het voor die periode, actueel geldend ministerieel besluit ter uitvoering van dit KB.