Alda Greoli en Robert Javaux: “Wat we samen doen, doen we beter”

Een goedkeuring van het decreet waar met alle actoren in de sector aan gewerkt is. Dat is wat voormalig minister Alda Greoli en haar adjunct-kabinetschef Robert Javaux hun opvolgers in de Waalse regering wensen. Samen met een betere communicatie tussen de verschillende regio’s in ons land.

Voormalig Waals minister van Sociale Zaken Alda Greoli en haar kabinetsmedewerker Robert Javaux werkten de afgelopen legislatuur hard aan het dossier van het niet-dringend patiëntenvervoer in Wallonië. “Een eerste belangrijke stap in ons wetsvoorstel is een duidelijk onderscheid tussen patiëntenvervoer en personenvervoer. En de definitie daarvan”, zegt Alda Greoli. “Beide hebben heel andere noden.” En die noden verwoordde ze, samen met alle vertegenwoordigers uit de sector, in een zeer complex, nauwkeurig en compleet decreet. “Het was een intense oefening met de hele werkgroep. Onze tekst raakte tot een derde lezing in het parlement. En toen was onze tijd op. Ik hoop dat minister Christie Morreale het snel terug opneemt.”

De huidige Waalse regering is er in ieder geval mee bezig. Dat verzekert Robert Javaux. Zijn ervaring met de materie, waaronder de nauwe samenwerking met de representatieve en multidisciplinaire werkgroep van minister Greoli in de vorige legislatuur, hoopt hij terug te kunnen inzetten in een nieuwe commissie die minister Morreale op de been wil brengen. “Het decreet uit 2019 was zeer grondig voorbereid en opgesteld. Er is een consensus bereikt tussen alle betrokken partijen: verzekeringsorganisaties, het Rode Kruis, de vertegenwoordigers van ziekenwagendiensten zoals Belgambu en opleidingscentra, enzovoort”, zegt Javaux. “Hopelijk kan dit akkoord behouden blijven.”

“Het is een grondig, kwalitatief wetsvoorstel dat gestemd moet worden.”

Samen sterker

De inhoud van het Waalse decreet is driedelig. Eerst en vooral moeten de bestaande teksten geconsolideerd worden en moet er voor het onderscheid tussen patiënten- en personenvervoer een duidelijk wettelijk referentiekader komen. moet het verschil tussen patiënten- en personenvervoer duidelijk zijn. En wanneer een ‘persoon’ een ‘patiënt’ wordt. “Een patiënt is een persoon die specifieke begeleiding nodig heeft tijdens het vervoer”, staat in de wettekst. De definitie brengt ons bij het tweede luik: een duidelijk kader scheppen en de diensten toegankelijker maken. “Er heerste veel verwarring, bijvoorbeeld over de toegepaste tarieven. Dat leidt tot complexe situaties voor patiënten en zorgt voor onnodige concurrentie die de hele sector bijzonder fragiel maakt”, zegt Greoli.

Hoe het verder moet? “Een goed akkoord en samenwerking tussen de verschillende regio’s in ons land op het vlak van volksgezondheid zou helpen. België is een ingewikkeld land. Maar ik ben er van overtuigd: wat we samen doen, doen we beter. En dat komt ook de kwaliteit ten goede”, zegt Alda Greoli nog. “Die betere communicatie en samenwerking, ook op federaal vlak, hebben enkel positieve effecten. Ons kabinet werkte hard mee aan het tot stand komen van het nieuwe zorgberoep ambulancier niet-dringend patiëntenvervoer. Hierin speelde Belgambu een belangrijke, onmisbare rol”, besluit Robert Javaux.