Wet tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, wat de doorstroming van prioritaire voertuigen betreft

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER

16 JULI 2020. – Wet tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, wat de doorstroming van prioritaire voertuigen betreft

FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen, hetgeen volgt :

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

Art. 2.In artikel 3 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, wordt de bepaling onder 5° vervangen als volgt: “5° de veldwachters, bedoeld in artikel 61 van het Veldwetboek, aangesteld door de deputaties van de provincieraden, binnen de grenzen van hun territoriale bevoegdheid;”

Art. 3.In artikel 37.2, tweede lid, van hetzelfde koninklijk besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:1° het woord “elke” wordt vervangen door het woord “een”;2° het lid wordt aangevuld met de woorden “, alleen wanneer de aard van de opdracht het rechtvaardigt”.

Art. 4.In artikel 37.4 van hetzelfde koninklijk besluit worden de woorden “na te hebben gestopt” vervangen door de woorden “met een gematigde snelheid”.

Art. 5.Artikel 59.13 van hetzelfde koninklijk besluit wordt vervangen als volgt: “59.13. De bestuurder van een prioritair voertuig dat een dringende opdracht uitvoert hoeft dit reglement niet na te leven met uitzondering van de artikelen 4, 8.4, 16.4, 20, 24, eerste lid, 3°, 35, 36, 37, 44.1, vierde en vijfde lid en 59.1, indien het gaat om:a) een bevoegde persoon bedoeld in artikel 3, 1° en 5° ;b) een bestuurder van een voertuig voor dringende medische interventie van de dienst 112;c) een bestuurder van een brandweervoertuig;d) een bestuurder van een voertuig van de Civiele Bescherming;e) een bestuurder van een voertuig van de veiligheidsdienst van de spoorwegen en de voertuigen voor hulpverlening van Infrabel;f) een bestuurder van een voertuig voor hulpverlening bij een ernstig incident veroorzaakt door water, gas, elektriciteit of radioactieve stoffen.”

Art. 6.De Koning kan de bij artikelen 2 tot 5 gewijzigde bepalingen opheffen, aanvullen, wijzigen of vervangen.

Art. 7.Deze wet treedt in werking de dag waarop ze in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met ’s Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 16 juli 2020.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Mobiliteit, Fr. BELLOT Met ’s Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, K. GEENS _______ Nota Parlementaire verwijzingen : Stukken van de Kamer van volksvertegenwoordigers : Doc 55 0589/ (2019/2020): – 001: Wetsvoorstel van de heer Raskin c.s. – 002 tot 004: Amendementen. – 005: Verslag. – 006: Tekst aangenomen door de – commissie. – 007: Tekst aangenomen door de plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd.

Integraal verslag : 3 juli 2020.