Wet met het oog op de tenlasteneming van de kosten van het dringend ziekenvervoer van de COVID-19-patiënten

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

3 JULI 2020. – Wet met het oog op de tenlasteneming van de kosten van het dringend ziekenvervoer van de COVID-19-patiënten

FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamer van Volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt:

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid zoals bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

Art. 2.Artikel 101 van de op 10 juli 2008 gecoördineerde wet op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 19 april 2020, wordt aangevuld met een lid, luidende: “De patiënten of de slachtoffers van een pandemie of een ramp mogen geen kosten voor dringend vervoer worden aangerekend.”.

Art. 3.Deze wet heeft uitwerking met ingang van 1 maart 2020.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met `s Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekend gemaakt.

Gegeven te Brussel, 3 juli 2020.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en van Volksgezondheid, M. DE BLOCK Met ’s Lands zegel gezegeld: De Minister van Justitie, K. GEENS _______ Nota(1) Stukken van de Kamer van Volksvertegenwoordigers: 55-1227/2019/2020 Nr.1: Wetsontwerp.

Nr. 2: Amendement.

Nr. 3: Amendement.

Nr. 4: Verslag.

Nr. 5: Aangenomen tekst.

Nr. 6: Aangenomen tekst.