Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor de erkenning van ambulancepersoneel voor het vervoer van niet-spoedeisende patiënten

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP

8 OKTOBER 2020. – Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor de erkenning van ambulancepersoneel voor het vervoer van niet-spoedeisende patiënten

De Minister van Hoger Onderwijs, Onderwijs voor sociale promotie, Wetenschappelijk Onderzoek, Universitaire Ziekenhuizen, Hulpverlening aan de Jeugd, Justitiehuizen, Jeugd, Sport en de Promotie van Brussel, Gelet op de gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van beroepen in de gezondheidszorg;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 oktober 2016 tot vaststelling van de procedure voor de erkenning van beoefenaars van paramedische beroepen, artikel 4;

Overwegende dat ambulancepersoneel voor het niet-spoedeisende patiëntenvervoer zich heeft aangeboden naar aanleiding van de oproep tot het indienen van kandidaturen die in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt;

Overwegende dat de Algemene Raad van het Onderwijs voor Sociale Promotie heeft voorgesteld leerkrachten op te leiden voor het beroep van ambulancepersoneel voor het niet-spoedeisende patiëntenvervoer;

Overwegende dat de in artikel 1 bedoelde leden voldoen aan de voorwaarden van artikel 4 van het voormelde besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 oktober 2016;

Gelet op het decreet van 03 april 2014 ter bevordering van een evenwichtige deelname van mannen en vrouwen aan de raadplegingsorganen;

Overwegende dat het passend is de werkende en plaatsvervangende leden van de Commissie voor de erkenning van ambulancepersoneel voor het vervoer van niet-spoedeisende patiënten te benoemen, Besluit :

Artikel 1.De volgende personen worden benoemd tot lid van de Commissie voor de erkenning van ambulancepersoneel voor het vervoer van niet-spoedeisende patiënten:1° als beroepsbeoefenaars bedoeld in artikel 4, § 1, 1°, van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 oktober 2016 tot vaststelling van de procedure voor de erkenning van beoefenaars van paramedische beroepen:

Werkende leden

Plaatsvervangende leden

De heer Laurent DEGIMBRE

De heer Mikael ELIOT

De heer Michaël BUTACIDE

De heer Mark VERMEIRE

2° als leden die een hogere opleiding geven die leidt tot het diploma dat vereist is voor de uitoefening van voor het beroep van ambulancepersoneel voor het niet-spoedeisende patiëntenvervoer, bedoeld in artikel 4, § 1, 2°, van hetzelfde besluit:

Werkende leden

Plaatsvervangende leden

De heer Eric FOULON

Mevrouw Christiane CAMPI

De heer Léon ISTAS

De heer Steve DURBECQ

De heer Thierry BRUGNEAUX

De heer Philippe LEMOINE

Art.2. De leden van de Commissie worden benoemd voor een periode van vier jaar, die ingaat op de dag van inwerkingtreding van dit besluit.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het wordt bekendgemaakt.

Brussel, 8 oktober 2020.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister van Hoger Onderwijs, Onderwijs voor sociale promotie, Wetenschappelijk Onderzoek, Universitaire Ziekenhuizen, Hulpverlening aan de Jeugd, Justitiehuizen, Jeugd, Sport en de Promotie van Brussel, V. GLATIGNY