De antwoorden van Vlaams Belang op onze vragenlijst

Vraag 1

Kwalitatief en betaalbaar niet-dringend patiëntenvervoer is een essentieel onderdeel om zorg voor iedereen toegankelijk te maken, zeker voor chronische patiënten die veelvuldig naar het ziekenhuis moeten en daarbij vaak een beroep doen op patiëntenvervoerders. Daarom is een maatschappelijke solidarisering nodig. Bij Belgambu pleiten we voor een maximale kostprijs van 2 euro per rit voor chronische zieken, wetende dat bijvoorbeeld een dialysepatiënt zo’n driehonderd ritten per jaar nodig heeft. Hoe ziet uw partij de rol van de overheid hierbij?

“Voor het Vlaams Belang is de gezondheidszorg een van de kerntaken van de overheid, die doeltreffend en doelmatig moeten uitgevoerd worden. Wie zorg nodig heeft, moet die dus krijgen, thuis als het kan, in een ziekenhuis als het moet. Uiteraard is het aangenamer als familie, vrienden of buren de patiënt kunnen vervoeren. Maar als de medische en/of sociale situatie dat niet toestaat, dan moet de overheid de toegang tot de zorg waarborgen via professioneel patiëntenvervoer, rekening houdend met de socio-economische situatie van de patiënt en de rol van de mutualiteiten.”

Vraag 2

Ook bij de Dringende Geneeskundige Hulpverlening (DGH) is er nood aan een betere financiering. De indexering is onvoldoende doorgevoerd in het verleden en het speelveld tussen kleine en grote organisaties is ongelijk. Door één gemeenschappelijk budget te hanteren dat rekening houdt met alle maatschappelijke kosten van DGH kunnen we silo’s doorbreken. Over de grenzen van steden en gemeenten, provincies en op nationaal niveau. Hoe zit deze financiering in jullie programma verwerkt?

“Het Vlaams Belang gelooft niet in de dure en inefficiënte paramedical intervention teams (PIT) waar de minister van Volksgezondheid zo mee dweept. PIT’s zijn vis, noch vlees en trekken noodzakelijke middelen weg van ambulances en MUG’s. Het Vlaams Belang is wel een sterke voorstander van een gelijk speelveld, dat wij willen bereiken door het volledige zorgbeleid naar Vlaanderen over te hevelen. De ongelijkheid tussen de verschillende provincies willen wij wegwerken door de afschaffing van de provincies.”

Vraag 3

Er is nood aan een wettelijk kader voor de eventhulpverlening. Nu worden de voorzieningen op events vrij arbitrair gekozen op basis van niet-bindende adviezen. In plaats van een overbodige kost voor de organisator moet eventhulpverlening terecht gezien worden als een essentieel onderdeel van een event, net zoals security. Enkel met een duidelijk legaal kader is de kwaliteit voor patiënten op elk event gegarandeerd. Hoe wil uw partij dit aanpakken?

“Het Vlaams Belang erkent het belang van eventhulpverlening en deelt de mening dat dit, net als security, een essentieel onderdeel van de veiligheidsvoorzieningen op een event is. Om de rechtszekerheid, de gelijke behandeling en de veiligheid te waarborgen, wil het Vlaams Belang een wettelijk algemeen kader waarin de rol van de organisator, de hulpverlening en het lokaal bestuur duidelijk omschreven worden.”

“Om de zorg te krijgen waar ze recht op hebben, doen vele patiënten een beroep op patiëntenvervoer. De sector staat of valt met de nodige financiële ondersteuning en verdere professionalisering, die enkel Vlaanderen kan bieden.”

Immanuel De Reuse

Vraag 4

Net zoals de coronacommissaris ten tijde van COVID-19 ziet Belgambu kansen voor een commissaris van patiëntenvervoer. Een blik van bovenaf kan een grote meerwaarde betekenen voor het complexe, versnipperde landschap van het patiëntenvervoer, dat onder diverse bevoegdheden valt. We dromen van een alomvattend plan voor patiëntenvervoer met synergiën tussen niet-dringend, dringend en 1733. Met een gemeenschappelijke dispatching en een nieuw zorgberoep van medische dispatcher als coördinator in de praktijk. Wat denkt uw partij hiervan?

“Het Vlaams Belang erkent dat de versnippering van het zorglandschap erg nadelig is. Tijdens de pandemie is dit nog maar eens duidelijk worden. Het Vlaams Belang wil echter geen zoveelste commissaris of postje op federaal niveau, maar de volledige overheveling van alle bevoegdheden naar Vlaanderen, zodat vanuit één bestuursniveau een efficiënt en effectief beleid kan uitgetekend worden en de zorgverlening echt gestroomlijnd kan worden.”

Vraag 5

De overheid verhoogt de budgetten voor dienst 112 aanzienlijk. Wordt er ook een minimum aantal VTE’s vastgelegd voor het personeelsbestand of blijft DGH een plaats voor bijklussers en flexi-jobbers in de gezondheidszorg? Belgambu vindt dat er 11 VTE’s, minimaal 8 met het statuut personeelslid, nodig zijn voor een 112-permanentie. Hoe ziet uw partij dit?

“Voor het Vlaams Belang is een ambulancier niet louter een transporteur, maar een volwaardig zorgverlener. Het beroep moet dan ook als dusdanig gewaardeerd worden. De huidige situatie, waarbij ambulanciers al te vaak werken als schijnzelfstandigen, moet dan ook stoppen. Het Vlaams Belang erkent enerzijds de meerwaarde van personeel in vast dienstverband voor het behoud van de nodige expertise. Anderzijds moeten een tijdelijk personeelstekort, bv. door ziekte, of piekmomenten tijdens crisissen kunnen worden opgevangen door de inzet van tijdelijk personeel én van vrijwilligers die ook buiten DGH een meerwaarde zijn in de zorgketen.”

Vraag 6

Samen willen we naar een efficiënter patiëntenvervoer. Zo denken we aan toegang tot professionele diesel voor de dienst 112 en voor niet-dringend patiëntenvervoer, of aan het gebruik van taxi- en busstroken voor niet-dringende ritten (vb. een dialysepatiënt in een taxi). Welke ingrepen zijn volgens uw partij nuttig om tot een (kosten)efficiëntere sector te komen?

“De belangrijkste ingreep voor een efficiëntere zorgsector is de overheveling van alle bevoegdheden naar het Vlaamse niveau, zodat vanuit één bestuursniveau een efficiënt en effectief preventief en curatief zorgbeleid kan uitgetekend worden. Daarnaast benadrukken wij het belang van een goede kennis van het Nederlands bij ambulanciers in Brussel en de Vlaamse Rand. Het Vlaams Belang is akkoord dat het patiëntenvervoer sneller en efficiënter kan gebeuren mits toegang tot taxi- en busstroken, wat op zich een voordeel is voor de patiënt, maar wat er ook voor zorgt dat ambulances sneller weer beschikbaar zijn voor andere opdrachten.”