De antwoorden van Groen op onze vragenlijst

Vraag 1

Kwalitatief en betaalbaar niet-dringend patiëntenvervoer is een essentieel onderdeel om zorg voor iedereen toegankelijk te maken, zeker voor chronische patiënten die veelvuldig naar het ziekenhuis moeten en daarbij vaak een beroep doen op patiëntenvervoerders. Daarom is een maatschappelijke solidarisering nodig. Bij Belgambu pleiten we voor een maximale kostprijs van 2 euro per rit voor chronische zieken, wetende dat bijvoorbeeld een dialysepatiënt zo’n driehonderd ritten per jaar nodig heeft. Hoe ziet uw partij de rol van de overheid hierbij?

“Goede en betaalbare zorg is een basisrecht voor Groen. De overheid is verantwoordelijk om daarvoor te zorgen, aangepast vervoer naar het ziekenhuis hoort daarbij. In Vlaanderen is dat bijzonder ingewikkeld georganiseerd en ben je afhankelijk van de overeenkomsten die je mutualiteit afgesloten heeft met aanbieders van niet-dringend patiëntenvervoer. Er gelden bovendien verschillende tarieven per ziekenfonds. Dat kan duidelijk beter. Een EFRO-project heeft enkele jaren geleden aangetoond hoe gebruiksvriendelijke toegang gerealiseerd kan worden met een centraal mobiliteitsplatform. Sinds dit jaar is gepland vervoer tussen ziekenhuizen gratis voor de patiënt. Dat is al een belangrijke stap vooruit!”

Vraag 2

Ook bij de Dringende Geneeskundige Hulpverlening (DGH) is er nood aan een betere financiering. De indexering is onvoldoende doorgevoerd in het verleden en het speelveld tussen kleine en grote organisaties is ongelijk. Door één gemeenschappelijk budget te hanteren dat rekening houdt met alle maatschappelijke kosten van DGH kunnen we silo’s doorbreken. Over de grenzen van steden en gemeenten, provincies en op nationaal niveau. Hoe zit deze financiering in jullie programma verwerkt?

“In het programma van Groen is geen specifieke stellingname over dringende geneeskundige hulpverlening opgenomen. Het spreekt voor zich dat er voldoende middelen beschikbaar moeten zijn om iedere burger wanneer dat nodig is snel te kunnen helpen. We verwachten dat de minister van volksgezondheid daar samen met de bevoegde diensten en de sector voor instaat. Naar onze inschatting werd daarvoor het nodige gedaan tijdens de lopende regeerperiode, zoals de vereffening van de gefactureerde uitgaven vorige zomer en de werking van de adviesorganen.”

Vraag 3

Er is nood aan een wettelijk kader voor de eventhulpverlening. Nu worden de voorzieningen op events vrij arbitrair gekozen op basis van niet-bindende adviezen. In plaats van een overbodige kost voor de organisator moet eventhulpverlening terecht gezien worden als een essentieel onderdeel van een event, net zoals security. Enkel met een duidelijk legaal kader is de kwaliteit voor patiënten op elk event gegarandeerd. Hoe wil uw partij dit aanpakken?

“Veiligheid en hulpverlening bij ongevallen of gezondheidsproblemen is inderdaad een essentieel onderdeel voor elke organisatie die grote groepen mensen bij elkaar brengt. Een wettelijk kader daarvoor is nodig als blijkt dat organisatoren hun verantwoordelijkheid op dat vlak onvoldoende opnemen en zo mensen in gevaar brengen. De overlijdens op Tomorrowland van deze zomer zijn zorgwekkend, maar niet zonder meer toe te wijzen aan onvoldoende hulpverlening op het event. Als uit overleg met de sector of adviezen van de Nationale Raad voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening blijkt dat de bestaande wetgeving en richtlijnen niet volstaan, kan daar in de volgende regeerperiode werk van gemaakt worden.”

“Patiëntenvervoer redt levens. Het is net als goede, betaalbare zorg: een basisrecht voor iedereen.”

Jeremie Vaneeckhout

Vraag 4

Net zoals de coronacommissaris ten tijde van COVID-19 ziet Belgambu kansen voor een commissaris van patiëntenvervoer. Een blik van bovenaf kan een grote meerwaarde betekenen voor het complexe, versnipperde landschap van het patiëntenvervoer, dat onder diverse bevoegdheden valt. We dromen van een alomvattend plan voor patiëntenvervoer met synergiën tussen niet-dringend, dringend en 1733. Met een gemeenschappelijke dispatching en een nieuw zorgberoep van medische dispatcher als coördinator in de praktijk. Wat denkt uw partij hiervan?

“Een omvattend plan is broodnodig, maar een “commissaris” voor het specifieke probleem van het patiëntenvervoer is niet noodzakelijk. De uitrol van het 1733-project voor ongeplande (maar niet dringende) zorg verloopt helaas bijzonder moeizaam. Binnen de administratie van de FOD Volksgezondheid, bij de mutualiteiten en in de Nationale Raad voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening is voldoende expertise aanwezig om een plan uit te werken en stapsgewijs uit te voeren. Gezien de bevoegdheidsverdeling zullen ook de gemeenschappen hun rol moeten spelen. Het is een collectieve verantwoordelijkheid om tot resultaten te komen binnen een redelijke termijn. De partners kunnen een projectleider aanduiden.”

Vraag 5

De overheid verhoogt de budgetten voor dienst 112 aanzienlijk. Wordt er ook een minimum aantal VTE’s vastgelegd voor het personeelsbestand of blijft DGH een plaats voor bijklussers en flexi-jobbers in de gezondheidszorg? Belgambu vindt dat er 11 VTE’s, minimaal 8 met het statuut personeelslid, nodig zijn voor een 112-permanentie. Hoe zie uw partij dit?

“Het is niet aan de partijpolitiek om het personeelsbeleid van bepaalde diensten naar zich toe te trekken, maar Groen is geen voorstander van flexijobs in de zorg en andere onzekere statuten voor werknemers in het algemeen. Denk maar aan de pakjeswet die Petra De Sutter als minister van post ingevoerd heeft voor de koeriers van pakjesdiensten. Als blijkt dat er te veel onzekerheid of te weinig sociale bescherming is voor de medewerkers van de noodcentrales zijn wij vragende partij om dat onder de loep te nemen en te verbeteren.”

Vraag 6

Samen willen we naar een efficiënter patiëntenvervoer. Zo denken we aan toegang tot professionele diesel voor de dienst 112 en voor niet-dringend patiëntenvervoer, of aan het gebruik van taxi- en busstroken voor niet-dringende ritten (vb. een dialysepatiënt in een taxi). Welke ingrepen zijn volgens uw partij nuttig om tot een (kosten)efficiëntere sector te komen?

“Groen spreekt zich niet uit over specifieke maatregelen in verband met patiëntenvervoer of dringende geneeskundige zorg. Dat is voor ons een onderdeel van het recht op goede betaalbare zorg voor iedereen. Tegelijk bouwen fossiele subsidies zoals professionele diesel af. Ook het patiëntenvervoer moet evolueren naar elektrificatie van het wagenpark. De fiscale voordelen die daar bij horen, zijn uiteraard onverminderd van toepassing. Andere maatregelen, zoals het voorstel over de taxi- en busstroken, kunnen zeker overwogen worden, zowel in het belang van de aanbieders van patiënten vervoer als in het belang van de patiënten zelf.”