Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 november 2019 betreffende de exploitatievoorwaarden voor het individueel bezoldigd personenvervoer

VLAAMSE OVERHEID

18 SEPTEMBER 2020. – Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 november 2019 betreffende de exploitatievoorwaarden voor het individueel bezoldigd personenvervoer

Rechtsgronden Dit besluit is gebaseerd op: – de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20 – het decreet van 29 maart 2019 betreffende het individueel bezoldigd personenvervoer, artikel 6, § 3, artikel 7, § 1 tot en met 3, artikel 8, § 2, artikel 10, artikel 18, § 2, artikel 21, § 2 en § 3, artikel 22, § 4, artikel 23, § 1, artikel 26, artikel 31, § 4, en artikel 35, § 7.

Vormvereisten De volgende vormvereisten zijn vervuld: – De Inspectie van Financiën heeft advies gegeven op 18 mei 2020. – De Vlaamse Toezichtcommissie heeft advies nr. 2020/18 gegeven op 30 juni 2020. – De Mobiliteitsraad van Vlaanderen heeft advies gegeven op 26 juni 2020. – De Raad van State heeft advies nr. 67.828/1/V gegeven op 31 augustus 2020, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

Initiatiefnemer Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken.

Na beraadslaging, DE VLAAMSE REGERING BESLUIT:

Artikel 1.In artikel 1, 1°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 november 2019betreffende de exploitatievoorwaarden voor het individueel bezoldigd personenvervoer worden de woorden “minstens vijftien minuten” opgeheven.

Art. 2.In artikel 6, tweede lid, 2°, van hetzelfde besluit worden de woorden “het voormelde koninklijk besluit” vervangen door de zinsnede “het koninklijk besluit van 15 maart 1968houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto’s, hun aanhangwagens en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen”.

Art. 3.In artikel 17, 10° van hetzelfde besluit wordt de zinsnede “vermeld in hoofdstuk 3, afdeling 2” vervangen door de zinsnede “vermeld in hoofdstuk 2, afdeling 2”.

Art. 4.In artikel 29, derde lid, 1°, van hetzelfde besluit worden de woorden “het voormelde koninklijk besluit” vervangen door de zinsnede “het koninklijk besluit van 15 maart 1968houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto’s, hun aanhangwagens en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen”.

Art. 5.In artikel 30, van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:1° in paragraaf 1, wordt het woord “nummerplaat” vervangen door het woord “kentekenplaat”;2° in paragraaf 2, derde lid, wordt de zinsnede `, tenzij het voertuig beschikt over een tarievenkaart als vermeld in artikel 31, § 2, eerste lid’ opgeheven.

Art. 6.In hetzelfde besluit wordt een artikel 30/1 ingevoegd, dat luidt als volgt: ”

Art. 30/1.Een voertuig mag alleen uitgerust zijn met een taxilicht als vermeld in artikel 43, als het ook beschikt over een meetinstrument als vermeld in artikel 42.”.

Art. 7.In artikel 31, van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:1° in paragraaf 1, tweede lid, worden in punt 2° en 4°, de woorden “per minuut” vervangen door de woorden “per uur”;2° paragraaf 2, eerste lid, wordt vervangen door wat volgt: “De tariefstructuur is opgenomen in een tarievenkaart, waarvan het model is vastgelegd in bijlage 8, die wordt bevestigd aan de achterste rechter zijruit, rechts onderaan.De gegevens van die kaart zijn van buiten uit leesbaar voor derden.”.

Art. 8.In artikel 33, eerste lid, van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:1° in punt 1° wordt punt g) vervangen door wat volgt: “g) de kilometerstand van het voertuig bij het begin van de dienst en een van de volgende gegevens: 1) de locatie van het voertuig als de dienstverlening wordt uitgevoerd op basis van andere apparatuur dan een taximeter;2) de getotaliseerde waarden, vermeld in bijlage 9 bij het koninklijk besluit van 15 april 2016 betreffende de meetinstrumenten, als de dienstverlening wordt uitgevoerd op basis van een Europees gehomologeerde taximeter;”;2° in punt 2° wordt punt b) vervangen door wat volgt: “b) het aantal uitgevoerde ritten sinds het begin van de dienst, de eindprijs per rit, het aantal opnemingen, de totale afgelegde afstand, de afgelegde beladen afstand en een van de volgende gegevens: 1) de locatie van het voertuig bij het begin en op het einde van elke uitgevoerde rit als de dienstverlening uitgevoerd wordt op basis van andere apparatuur dan een taximeter;2) de getotaliseerde waarden, vermeld in bijlage 9 bij koninklijk besluit van 15 april 2016 betreffende de meetinstrumenten, als de dienstverlening wordt uitgevoerd op basis van een Europees gehomologeerde taximeter;”;3° in punt 3° wordt punt b) vervangen door wat volgt: “b) het aantal uitgevoerde ritten sinds het begin van de dienst, de prijsafspraak en de eindprijs per rit, het aantal opnemingen, de totale afgelegde afstand, de afgelegde beladen afstand en een van de volgende gegevens: 1) de locatie van het voertuig bij het begin en op het einde van elke uitgevoerde rit als de dienstverlening uitgevoerd wordt op basis van andere apparatuur dan een taximeter;2) de getotaliseerde waarden, vermeld in bijlage 9 bij het koninklijk besluit van 15 april 2016 betreffende de meetinstrumenten, als de dienstverlening wordt uitgevoerd op basis van een Europees gehomologeerde taximeter.”.

Art. 9.In artikel 34, § 1, eerste lid, 4°, van hetzelfde besluit wordt het woord “nummerplaat” vervangen door het woord “kentekenplaat”.

Art. 10.In artikel 63 van hetzelfde besluit wordt de datum “1 juli 2020” vervangen door de datum “1 november 2020”.

Art. 11.Bijlage 1 bij hetzelfde besluit wordt vervangen door bijlage 1 die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 12.Bijlage 2 bij hetzelfde besluit wordt vervangen door bijlage 2 die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 13.Bijlage 3 bij hetzelfde besluit wordt vervangen door bijlage 3 die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 14.Bijlage 4 bij hetzelfde besluit wordt vervangen door bijlage 4 die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 15.Bijlage 5 bij hetzelfde besluit wordt vervangen door bijlage 5 die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 16.Bijlage 7 bij hetzelfde besluit wordt vervangen door bijlage 6 die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 17.Bijlage 8 bij hetzelfde besluit wordt vervangen door bijlage 7 die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 18.Bijlage 9 bij hetzelfde besluit wordt vervangen door bijlage 8 die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 19.Bijlage 10 bij hetzelfde besluit wordt vervangen door bijlage 9 die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 20.Dit besluit treedt in werking op 1 november 2020, met uitzondering van artikel 10 dat in werking treedt op 1 juli 2020.

Art. 21.De Vlaamse minister, bevoegd voor het gemeenschappelijk vervoer, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 18 september 2020.

De minister-president van de Vlaamse Regering, J. JAMBON De Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken, L. PEETERS