Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 februari 2019 over het niet-dringend liggend ziekenvervoer, wat betreft de vergunnings- en machtigingsvoorwaarden en de vergunningsplicht

VLAAMSE OVERHEID

20 NOVEMBER 2020. – Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 februari 2019 houdende de uitvoering van artikel 6, 7, 8 en 12 van het decreet van 18 mei 2018 betreffende het niet-dringend liggend ziekenvervoer, wat betreft de vergunningsvoorwaarden, de machtigingsvoorwaarden en de ingangsdatum van de vergunningsplicht

Rechtsgronden Dit besluit is gebaseerd op: – het decreet van 18 mei 2018 betreffende het niet-dringend liggend ziekenvervoer, artikel 6, 8 en 12.

Vormvereisten De volgende vormvereisten zijn vervuld: – De onafhankelijke commissie NDLZ heeft, wat betreft de aanpassing van de vergunningsvoorwaarden, gunstig advies gegeven op 15 september 2020. – De Inspectie van Financiën heeft gunstig advies gegeven op 24 september 2020. – De Raad van State heeft advies 68.168/3 gegeven op 4 november 2020, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad Van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

Motivering Dit besluit is gebaseerd op de volgende motieven – Op 1 januari 2021 gaat de vergunningsplicht voor niet-dringend liggend ziekenvervoer in. Om een vergunning te verkrijgen, moeten de dienst en de ziekenwagens van de aanvrager gecontroleerd worden door een gemachtigde controleorganisatie. Om die machtiging te verkrijgen, is momenteel onder meer een specifieke BELAC-accreditatie vereist.

Daarover beschikt maar één controleorganisatie. – Om minstens een tweede controleorganisatie te kunnen machtigen controles uit te voeren voor de vergunningsplicht in werking treedt, is het aangewezen om elke organisatie die gecertificeerd is om accreditatieactiviteiten uit te oefenen (en voldoet aan de bijkomende voorwaarden van artikel 35) toe te laten om gemachtigd te worden. Dat vereist een aanpassing van artikel 35, § 2, van het uitvoeringsbesluit. – In het beste scenario zou het aangepaste besluit eind november 2020 van kracht zijn. Een termijn van één maand om nog een nieuwe controleorganisatie te machtigen, controles te organiseren en een vergunning te verkrijgen, is niet realistisch. Daarom is een nieuw uitstel van de vergunningsplicht met zes maanden (tot 1 juli 2021) onvermijdelijk. Dat vereist een aanpassing van artikel 41 van het uitvoeringsbesluit. Er wordt wel voorzien in een overgangsmaatregel zodat de diensten die al vergund zijn, niet benadeeld worden. – Met dit besluit wordt ook de vereiste kwalificatie voor het uitvoeren van niet-dringend ziekenvervoer aangepast, zodat ook andere beoefenaars van een gezondheidszorgberoep dan ambulanciers niet-dringend patiëntenvervoer die gemachtigd zijn om de technische prestaties uit te voeren waarvoor een ambulancier niet-dringend patiëntenvervoer gemachtigd is, toe te laten om het niet-dringend patiëntenvervoer uit te voeren. Dat vereist een aanpassing van artikel 7 en 14 van het uitvoeringsbesluit.

Initiatiefnemer Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding.

Na beraadslaging, DE VLAAMSE REGERING BESLUIT:

Artikel 1.In artikel 7, eerste lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 februari 2019 houdende de uitvoering van artikel 6, 7, 8 en 12 van het decreet van 18 mei 2018 betreffende het niet-dringend liggend ziekenvervoer, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 november 2019, worden de woorden “van de ambulanciers niet-dringend patiëntenvervoer” opgeheven.

Art. 2.Artikel 14 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 november 2019, wordt vervangen door wat volgt: ”

Art. 14.Elk patiëntenvervoer met een ziekenwagen niet-dringend liggend ziekenvervoer vereist de aanwezigheid van twee personen, die ofwel ambulancier niet-dringend patiëntenvervoer zijn ofwel een andere gezondheidszorgbeoefenaar die gemachtigd is om de technische prestaties van de ambulancier niet-dringend patiëntenvervoer uit te voeren.

Eén van de in het eerste lid vermelde personen, die de werking van de ziekenwagen en het daarin aanwezige materiaal kent, is aanwezig in de sanitaire cel, om het permanent toezicht op de patiënt te verzekeren.”.

Art. 3.In artikel 35, § 2, van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° punt 1° wordt vervangen door wat volgt: “1° ze is gecertificeerd om accreditatieactiviteiten uit te voeren;”;2° punt 2° wordt opgeheven.

Art. 4.In artikel 41, eerste lid, 1°, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2020, wordt de datum “1 januari 2021” vervangen door de datum “1 juli 2021”.

Art. 5.De duur van de vergunning van diensten en ziekenwagens die op de datum van de bekendmaking van dit besluit in het Belgisch Staatsblad vergund zijn, wordt verlengd met een termijn die gelijk is aan de termijn tussen de aanvangsdatum van de voormelde vergunning en de datum van de bekendmaking van dit besluit in het Belgisch Staatsblad.

Art. 6.De Vlaamse minister, bevoegd voor de gezondheids- en woonzorg, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 20 november 2020.

De minister-president van de Vlaamse Regering, J. JAMBON De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, W. BEKE