Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 41 van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 februari 2019 betreffende het niet-dringend liggend ziekenvervoer, wat betreft de ingangsdatum van de vergunningsplicht

VLAAMSE OVERHEID

5 JUNI 2020. – Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 41 van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 februari 2019 houdende de uitvoering van artikel 6, 7, 8 en 12 van het decreet van 18 mei 2018 betreffende het niet-dringend liggend ziekenvervoer, wat betreft de ingangsdatum van de vergunningsplicht

Rechtsgrond Dit besluit is gebaseerd op: – het decreet van 18 mei 2018 betreffende het niet-dringend liggend ziekenvervoer, artikel 12.

Vormvereisten De volgende vormvereisten zijn vervuld: – De Inspectie van Financiën heeft advies gegeven op 20 april 2020. – Er is een verzoek om spoedbehandeling ingediend, gemotiveerd door de omstandigheid dat het besluit houdende de nieuwe ingangsdatum van de vergunningsplicht in het Staatsblad moet zijn gepubliceerd en in werking getreden voor 27 juni 2020, zijnde de oorspronkelijke ingangsdatum van de vergunningsplicht. De oorspronkelijk voorziene ingangsdatum van de vergunningsplicht kan niet gehandhaafd worden omdat controles voor het bekomen van een vergunning als ziekenwagendienst uitgesteld moe(s)ten worden omwille van de corona-pandemie, en het feit dat momenteel slechts één gemachtigde controle-instantie erkend is, waardoor de meerderheid van de ziekenwagendiensten nog niet vergund kon worden en vergund kan worden voor 27 juni 2020, wat het uitvoeren van niet-dringend liggend ziekenvervoer na 27 juni 2020 in Vlaanderen problematisch zou maken.

De Raad van State heeft advies 67.440/3 gegeven op 25 mei 2020, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 3°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

Motivering Dit besluit is gebaseerd op het volgende motief: – Artikel 41, 1°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 februari 2019 houdende de uitvoering van artikel 6, 7, 8 en 12 van het decreet van 18 mei 2018 betreffende het niet-dringend liggend ziekenvervoer bepaalt dat de vergunningsplicht, vermeld in artikel 4 van het bovenvermelde decreet, ingaat 15 maanden na de bekendmaking van het voornoemde besluit, wat plaatsvond op 27 maart 2019. Om een vergunning te verkrijgen, moeten de dienst en de ziekenwagens van de aanvrager gecontroleerd worden.

De huidige COVID-19 pandemie en de restrictieve maatregelen voor de preventie van besmetting, maakt dat sinds medio maart 2020 geen effectieve controles ter plaatse meer kunnen gebeuren. Het is onduidelijk hoe lang deze maatregelen zullen aanhouden. Deze periode van inactiviteit maakt dat het noodzakelijk is om de vergunningsplicht met zes maanden uit te stellen.

Het is ook geen gezonde situatie dat momenteel slechts één gemachtigde controle-organisatie bevoegd is om controles bij de ziekenwagendiensten te doen. Om minstens een tweede speler op de markt te krijgen, zodat ziekenwagendiensten een keuze kunnen maken, is het uitstel van de vergunningsplicht met zes maanden nodig.

Initiatiefnemer Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding.

Na beraadslaging, DE VLAAMSE REGERING BESLUIT:

Artikel 1.In artikel 41, eerste lid, 1°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 februari 2019 houdende de uitvoering van artikel 6, 7, 8 en 12 van het decreet van 18 mei 2018 betreffende het niet-dringend liggend ziekenvervoer wordt de zinsnede “vijftien maanden na de bekendmaking van dit besluit in het Belgisch Staatsblad” vervangen door de zinsnede “op 1 januari 2021”.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op de dag dat het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3.De Vlaamse minister, bevoegd voor de gezondheid, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 5 juni 2020.

De minister-president van de Vlaamse Regering, J. JAMBON De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, W. BEKE