Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 februari 2019 houdende de uitvoering van artikel 6, 7, 8 en 12 van het decreet van 18 mei 2018 betreffende het niet-dringend liggend ziekenvervoer

VLAAMSE OVERHEID

15 NOVEMBER 2019. – Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 februari 2019 houdende de uitvoering van artikel 6, 7, 8 en 12 van het decreet van 18 mei 2018 betreffende het niet-dringend liggend ziekenvervoer

Rechtsgrond Dit besluit is gebaseerd op: -het decreet van 18 mei 2018 betreffende het niet-dringend liggend ziekenvervoer; – het besluit van de Vlaamse Regering van 8 februari 2019 houdende de uitvoering van artikel 6, 7, 8 en 12 van het decreet van 18 mei 2018 betreffende het niet-dringend liggend ziekenvervoer.

Vormvereisten De volgende vormvereisten zijn vervuld: – de Inspectie van Financiën heeft advies gegeven op 4 juni 2019, – de Sociaal-Economische Raad Vlaanderen heeft advies gegeven op 8 juli 2019, – de Vlaamse Raad voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin heeft advies gegeven op 26 juli 2019, – de Raad van State, afdeling wetgeving, heeft advies gegeven op 10 september 2019.

Initiatiefnemer Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding.

Na beraadslaging, DE VLAAMSE REGERING BESLUIT

Artikel 1.In artikel 4, eerste lid, 2°, artikel 5, 2°, 3°, 6° en 9°, artikel 6, tweede, derde, vijfde en zesde lid, artikel 7, eerste lid, artikel 9, § 2, tweede lid, artikel 10, eerste lid, 4° en artikel 14 van hetbesluit van de Vlaamse Regering van 8 februari 2019 houdende de uitvoering van artikel 6, 7, 8 en 12 van het decreet van 18 mei 2018 betreffende het niet-dringend liggend ziekenvervoer worden de woorden “niet-kritiek” telkens vervangen door de woorden “niet-dringend”.

Art. 2.In artikel 15 van hetzelfde besluit worden de woorden “niet-kritiek” vervangen door de woorden “niet-dringend”.

Art. 3.In artikel 16 van hetzelfde besluit worden de woorden “niet-kritiek” vervangen door de woorden “niet-dringend”.

Art. 4.Artikel 18 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt : ”

Art. 18.§ 1. De ziekenwagen heeft alleen de uiterlijke kenmerken, vermeld in dit artikel.

De technische specificaties van de materialen, vermeld in dit artikel, zijn opgenomen in bijlage 1, die bij dit besluit is gevoegd.

De grafische weergave van de uiterlijke kenmerken, vermeld in dit artikel, is opgenomen in bijlage 2, die bij dit besluit is gevoegd. § 2. De basiskleur van de ziekenwagen is wit.

In het eerste lid wordt verstaan onder wit : de kleur met RAL-nummer 9010. § 3. Op elke zijkant van de ziekenwagen wordt een dubbele rij vierkante blokken aangebracht in een blokpatroon.

De blokken, vermeld in het eerste lid, hebben een zijde van 100 millimeter. Het blokpatroon bestaat afwisselend uit blokken microprismatisch retroreflecterend, fluorescent geel/groen (basiskleur) en blokken microprismatisch retroreflecterend groen (contrasterende kleur).

Het blokpatroon wordt zo aangebracht dat de bovenzijde ervan op dezelfde hoogte komt als de gemiddelde hoogte van de onderzijde van het venster in het portier aan de voorzijde. § 4. Op de ziekenwagen wordt op de achterzijde en de zijkanten een microprismatisch retroreflecterende witte omtrekmarkering aangebracht die parallel verloopt met de omtreklijnen van het voertuig. De zelfklevende omtrekmarkering heeft een breedte van 50 millimeter.

In de rand van de deuren worden ook microprismatisch retroreflecterende witte markeringen aangebracht, zodat de omtrek van openstaande deuren altijd duidelijk zichtbaar is, ook bij duisternis en in minder gunstige weersomstandigheden. § 5. Op de achterzijde van de ziekenwagen worden over een zo groot mogelijk oppervlak chevrons aangebracht. Het minimale oppervlak van het koetswerk van de achterzijde van het voertuig dat voorzien moet zijn van chevrons is dat gedeelte van de onderzijde van het voertuig dat in de hoogte overeenkomt met de bovenzijde van de rij blokken aan de zijkant van het voertuig.

In het eerste lid wordt verstaan onder chevrons : schuine strepen van 100 millimeter breedte.

De zelfklevende chevrons worden aangebracht onder een hoek gevormd door twee lijnen die enerzijds allebei vertrekken vanuit het middelpunt van de achterzijde van het voertuig en anderzijds elk lopen naar een onderste, buitenste hoek van het voertuig. Boven de voormelde lijnen wordt een streep microprismatisch retroreflecterend fluorescent geel/groen aangebracht. Onder de lijnen wordt een streep microprismatisch retroreflecterend, fluorescent oranje aangebracht. § 6. Op de achterzijde van de ziekenwagen worden het telefoonnummer en het woord “AMBULANCE” onder elkaar aangebracht, uitgevoerd in rode retroreflecterende zelfklevende alfanumerieke tekens in het lettertype Segoe UI bold met een hoogte van 100 millimeter. De afstand tussen de onderrand van de cijfers van het telefoonnummer en de bovenrand van de letters is gelijk aan 100 millimeter.

Het telefoonnummer en het woord “AMBULANCE” worden allebei gekleefd volgens een rechte lijn loodrecht op en gecentreerd ten opzichte van de middellijn van de breedte van het voertuig, gezien vanaf de achterzijde.

Op de achterzijde van de ziekenwagen wordt de combinatie van het telefoonnummer en de aanduiding van de functie aangebracht gecentreerd tussen de rand van het dak van het voertuig en de bovenzijde van het venster of de vensters achteraan. § 7. Op de achterzijde van de ziekenwagen wordt rechts onderaan het identificatienummer gekleefd dat het agentschap toekent. Dat identificatienummer wordt uitgevoerd in zwarte zelfklevende cijfers in het lettertype Segoe UI bold en heeft een hoogte van 75 millimeter.

Het identificatienummer wordt aangebracht zodat er rechts en onder dat nummer 50 millimeter afstand is ten opzichte van de dichtstbij gelegen rand van het koetswerk. § 8. Optioneel kan op de beide zijkanten van de ziekenwagen het logo van de ziekenwagendienst en/of de naam van de ziekenwagendienst worden aangebracht.

Het logo en de naam, vermeld in het eerste lid, worden uitgevoerd in zelfklevende folie die geen retroreflecterende of fluorescente eigenschappen heeft.

De grootte van het logo mag de afmetingen van een vierkant met een zijde van 400 millimeter niet overschrijden.

Het logo van de ziekenwagendienst wordt horizontaal zo geplaatst dat er 100 millimeter ruimte is tussen het voorste punt van het logo en de achterste dakstijl (B-stijl of C-stijl, afhankelijk van het model van het voertuig) van het laatste portier aan de zijkant. Verticaal gezien wordt het logo van de ziekenwagendienst op een afstand gelijk aan een vierde van de hoogte van het voertuig, gemeten vanaf het grondoppervlak tot aan de dakrand ter hoogte van het eerder bepaalde horizontale middelpunt, en dat vanaf de dakrand. Het logo van de ziekenwagendienst mag nooit over het blokpatroon komen. Als het nodig is, wordt het logo van de ziekenwagendienst opgeschoven, zodat hieraan voldaan wordt, er wel voor zorgend dat er minimaal 100 millimeter vrije ruimte blijft rond het logo van de ziekenwagendienst.

De tekens die worden gebruikt voor de naam van de ziekenwagendienst zijn uitgevoerd in het lettertype Segoe UI bold en mogen niet groter zijn dan 100 millimeter. De kleur van de tekens in de naam van de ziekenwagendienst is dezelfde als de contrasterende kleur in het blokpatroon, of wit als de naam van de ziekenwagendienst aangebracht moet worden ter hoogte van een venster, rekening houdend met de positionering, vermeld in het vierde lid.

De naam van de ziekenwagendienst is gecentreerd tussen de verticale lijnen gevormd door enerzijds de voorzijde van het logo van de ziekenwagendienst en anderzijds de verticale lijn die zich 150 millimeter naar de achterzijde bevindt ten opzichte van het midden van de afstand tussen de achterzijde van het voertuig en de as van de achterste wielen. De afstand tussen de onderrand van de naam van de ziekenwagendienst en de bovenzijde van het blokpatroon bedraagt 100 millimeter. Er is minimaal 50 millimeter afstand tussen de bovenzijde van de letters in de naam van de ziekenwagendienst en de onderzijde van een logo dat eventueel wordt aangebracht. § 9. Optioneel kan op de motorkap van de ziekenwagen het woord “AMBULANCE” opgenomen worden. De functie wordt opgenomen in rode retroreflecterende zelfklevende letters, uitgevoerd in het lettertype Segoe UI bold, met een hoogte van 100 millimeter. De letters van het woord “AMBULANCE” worden gekleefd volgens een rechte lijn loodrecht op en gecentreerd ten opzichte van de middellijn van de motorkap in de breedte van het voertuig, gezien vanaf de voorzijde. De afstand tussen de onderste rand van de letters en het dichtstbij gelegen punt van de voorste rand van de motorkap bedraagt 100 millimeter.

Optioneel kan op de motorkap van de ziekenwagen het telefoonnummer van de ziekenwagendienst worden aangebracht. Het telefoonnummer wordt uitgevoerd in rode zelfklevende cijfers in het lettertype Segoe UI bold met een hoogte van 100 millimeter. Het telefoonnummer wordt gekleefd volgens een rechte lijn loodrecht op en gecentreerd ten opzichte van de middellijn van de motorkap in de breedte van het voertuig, gezien vanaf de voorzijde. De afstand tussen de onderrand van de cijfers van het telefoonnummer en de bovenrand van de letters van het woord “AMBULANCE”, is 100 millimeter.

Als er onvoldoende plaats is op de motorkap van het voertuig, mag het telefoonnummer boven de voorruit worden aangebracht, gecentreerd enerzijds ten opzichte van de breedte van het voertuig en anderzijds ten opzichte van de hoogte tussen de rand van het dak en de bovenzijde van de voorruit.”.

Art. 5.In artikel 20 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht :1° in het tweede lid wordt punt 3° opgeheven;2° tussen het tweede en het derde lid wordt een lid ingevoegd, dat luidt als volgt : “De aanvraag van een eerste vergunning betreft altijd de vergunning voor de ziekenwagendienst en alle ziekenwagens die behoren tot de ziekenwagendienst.”;3° in het bestaande derde lid, dat het vierde lid wordt, wordt tussen het woord “aanvrager” en de zinsnede “, met vermelding” de woorden “en het agentschap” toegevoegd.

Art. 6.Aan artikel 21, derde lid, van hetzelfde besluit wordt de volgende zin toegevoegd : “De dienst die de controle heeft aangevraagd, kan tijdens de controle de gemachtigde controleorganisatie ook vragen om de steekproefsgewijze controle te vervangen door een controle van alle ziekenwagens.”.

Art. 7.In artikel 23 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht :1° aan paragraaf 1 worden een vijfde tot en met negende lid toegevoegd, die luiden als volgt : “In het voornemen tot weigering van een vergunning voor de dienst of voor een of meer ziekenwagens, vermeld in paragraaf 4, worden de mogelijkheid en de nadere regels om een bezwaarschrift in te dienen vermeld.Nadat de dienst een voorlopige vergunning heeft ontvangen voor de dienst of voor een of meer ziekenwagens, heeft de dienst drie maanden de tijd om de vastgestelde tekorten weg te werken. Uiterlijk binnen drie maanden nadat de dienst het verslag, vermeld in artikel 22, heeft ontvangen, vraagt ze een tweede controle aan bij de gemachtigde controleorganisatie die de voorgaande controle heeft uitgevoerd.

Uiterlijk binnen een maand vanaf de dag waarop de controleorganisatie de tweede aanvraag tot controle heeft ontvangen, controleert ze of de vastgestelde tekortkomingen zijn weggewerkt. Binnen een maand na het beëindigen van de controle maakt de controleorganisatie een verslag als vermeld in artikel 22. Dat verslag wordt naar de dienst gestuurd met een kopie aan het agentschap.

Als bij een steekproefsgewijze controle een of meer ziekenwagens als ongunstig worden beoordeeld, worden alle ziekenwagens als ongunstig beoordeeld. Als bij een steekproefsgewijze controle een of meer ziekenwagens als gunstig met voorbehoud worden beoordeeld en geen enkele ziekenwagen als ongunstig, worden alle ziekenwagens als gunstig met voorbehoud beoordeeld.

Een tweede controle van ziekenwagens na een steekproefsgewijze controle heeft zowel betrekking op de eerder gecontroleerde ziekenwagens waarbij effectief tekorten werden vastgesteld, als op een nieuwe steekproef.

Een tweede controle van ziekenwagens na een controle van alle ziekenwagens beperkt zich tot de ziekenwagens waarbij effectief tekorten werden vastgesteld.”;2° paragraaf 2 tot en met 5 worden vervangen door wat volgt : ” § 2.Als het verslag, vermeld in artikel 22, een gunstige beoordeling bevat van de dienst en een gunstige beoordeling van de gecontroleerde ziekenwagens, bezorgt het agentschap een vergunning voor de dienst en een vergunning met bijbehorend uniek identificatienummer voor alle ziekenwagens aan de dienst, tenzij de administrateur-generaal anders beslist op grond van bevindingen na een bijkomende controle als vermeld in artikel 30. § 3. Als het verslag, vermeld in artikel 22, een gunstige beoordeling met voorbehoud van de dienst bevat, en na een steekproefsgewijze controle een gunstige beoordeling of een gunstige beoordeling met voorbehoud van de ziekenwagens bevat, bezorgt het agentschap een voorlopige vergunning voor de dienst en een voorlopige vergunning met bijbehorend voorlopig uniek identificatienummer voor alle ziekenwagens aan de dienst, tenzij de administrateur-generaal anders beslist op grond van bevindingen na een bijkomende controle als vermeld in artikel 30. § 4. Als het verslag, vermeld in artikel 22, een ongunstige beoordeling bevat van de dienst of een derde opeenvolgende gunstige beoordeling met voorbehoud van de dienst bevat, bezorgt het agentschap aan de dienst een voornemen tot weigering van vergunning voor de dienst en voor alle ziekenwagens die aan de dienst verbonden zijn, tenzij de administrateur-generaal anders beslist op grond van bevindingen na een bijkomende controle als vermeld in artikel 30. Een eerder verleende voorlopige vergunning blijft geldig zolang de bezwaartermijn, vermeld in artikel 24, eerste lid, loopt, of, als een ontvankelijk bezwaarschrift is ingediend, tot de datum van de definitieve beslissing over de aangevraagde vergunning. § 5. Als het verslag, vermeld in artikel 22, een gunstige beoordeling van de dienst en, na een steekproefsgewijze controle, een gunstige beoordeling met voorbehoud voor de ziekenwagens bevat, bezorgt het agentschap een voorlopige vergunning voor de dienst en een voorlopige vergunning met bijbehorend voorlopig uniek identificatienummer voor alle ziekenwagens aan de dienst, tenzij de administrateur-generaal anders beslist op grond van bevindingen na een bijkomende controle als vermeld in artikel 30.”;3° er worden een paragraaf 6 tot en met 9 toegevoegd, die luiden als volgt : ” § 6.Als het verslag, vermeld in artikel 22, na een steekproefsgewijze controle, een ongunstige beoordeling voor de ziekenwagens bevat of een derde opeenvolgende gunstige beoordeling met voorbehoud voor de ziekenwagens bevat, of na een controle van alle ziekenwagens, alle ziekenwagens een ongunstige beoordeling hebben gekregen of een derde opeenvolgende gunstige beoordeling met voorbehoud voor de ziekenwagens hebben gekregen, bezorgt het agentschap aan de dienst een voornemen tot weigering van vergunning voor de dienst en voor alle ziekenwagens die aan de dienst verbonden zijn, tenzij de administrateur-generaal anders beslist op grond van bevindingen na een bijkomende controle als vermeld in artikel 30. Een eerder verleende voorlopige vergunning blijft geldig zolang de bezwaartermijn, vermeld in artikel 24, eerste lid, loopt, of, als een ontvankelijk bezwaarschrift is ingediend, tot de datum van de definitieve beslissing over de aangevraagde vergunning. § 7. Als het verslag, vermeld in artikel 22, een gunstige beoordeling van de dienst bevat en, na een controle van alle ziekenwagens, minstens één ziekenwagen met een gunstige beoordeling, bezorgt het agentschap aan de dienst :1° een vergunning voor de dienst;2° naargelang de beoordeling van de afzonderlijke ziekenwagens : a) een vergunning met bijbehorend uniek identificatienummer voor de ziekenwagens die een gunstige beoordeling hebben gekregen;b) een voorlopige vergunning met bijbehorend voorlopig uniek identificatienummer voor de ziekenwagens die een gunstige beoordeling met voorbehoud hebben gekregen;c) een voornemen tot weigering van vergunning voor de ziekenwagens die ofwel een ongunstige beoordeling, ofwel een derde opeenvolgende gunstige beoordeling met voorbehoud hebben gekregen.Een eerder verleende voorlopige vergunning voor een ziekenwagen die in het verslag, vermeld in het eerste lid, een ongunstige beoordeling of derde opeenvolgende gunstige beoordeling met voorbehoud voor de ziekenwagens heeft gekregen, blijft geldig zolang de bezwaartermijn, vermeld in artikel 24, eerste lid, loopt, of, als een ontvankelijk bezwaarschrift is ingediend, tot de datum van de definitieve beslissing over de aangevraagde vergunning. § 8. Als het verslag, vermeld in artikel 22, een gunstige beoordeling met voorbehoud van de dienst bevat en, na een controle van alle ziekenwagens, minstens één ziekenwagen met een gunstige beoordeling of een gunstige beoordeling met voorbehoud voor de ziekenwagens bevat, bezorgt het agentschap aan de dienst :1° een voorlopige vergunning voor de dienst;2° naargelang de beoordeling van de afzonderlijke ziekenwagens : a) een voorlopige vergunning met bijbehorend voorlopig uniek identificatienummer voor de ziekenwagens die een gunstige beoordeling of een gunstige beoordeling met voorbehoud hebben gekregen;b) een voornemen tot weigering van vergunning voor de ziekenwagens die ofwel een ongunstige beoordeling, ofwel een derde opeenvolgende gunstige beoordeling met voorbehoud hebben gekregen.Een eerder verleende voorlopige vergunning blijft geldig zolang de bezwaartermijn, vermeld in artikel 24, eerste lid, loopt, of, als een ontvankelijk bezwaarschrift is ingediend, tot de datum van de definitieve beslissing over de aangevraagde vergunning. § 9. Als het verslag, vermeld in artikel 22, een gunstige beoordeling van de dienst bevat en, na een controle van alle ziekenwagens, geen enkele ziekenwagen met een gunstige beoordeling en minstens één ziekenwagen met een gunstige beoordeling met voorbehoud bevat, bezorgt het agentschap aan de dienst :1° een voorlopige vergunning voor de dienst;2° naargelang de beoordeling van de afzonderlijke ziekenwagens : a) een voorlopige vergunning met bijbehorend voorlopig uniek identificatienummer voor de ziekenwagens die een gunstige beoordeling met voorbehoud hebben gekregen;b) een voornemen tot weigering van vergunning voor de ziekenwagens die ofwel een ongunstige beoordeling, ofwel een derde opeenvolgende gunstige beoordeling met voorbehoud hebben gekregen.Een eerder verleende voorlopige vergunning blijft geldig zolang de bezwaartermijn, vermeld in artikel 24, eerste lid, loopt, of, als een ontvankelijk bezwaarschrift is ingediend, tot de datum van de definitieve beslissing over de aangevraagde vergunning.”.

Art. 8.In artikel 24 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht :1° in het eerste lid wordt de zinsnede “het voornemen, vermeld in artikel 23, § 5”, vervangen door de woorden “het voornemen tot weigering vermeld in artikel 23, § 4”;2° in het tweede lid wordt de zinsnede “het voornemen tot weigering en het verslag, vermeld in artikel 23, § 3, derde lid” vervangen door de zinsnede “het voornemen tot weigering, vermeld in artikel 23, § 4, en het verslag, vermeld in artikel 22”.

Art. 9.In artikel 25, eerste lid, van hetzelfde besluit wordt de zinsnede “de voorlopige vergunning, vermeld in artikel 23, § 2, of de voorlopige vergunning, vermeld in artikel 23, § 3, of de vergunning, vermeld in artikel 23, § 4, verleend, of wordt” vervangen door de zinsnede “de vergunning, de voorlopige vergunning of”.

Art. 10.In artikel 27 van hetzelfde besluit worden de woorden “hun ziekenwagens” vervangen door “hun vergunde en voorlopig vergunde ziekenwagens”.

Art. 11.In artikel 28, § 2, van hetzelfde besluit wordt de zinsnede “23, § 1” vervangen door de zinsnede “23”.

Art. 12.In artikel 29 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht :1° in paragraaf 3 wordt de zinsnede “23, § 3” vervangen door de zinsnede “23”;2° in paragraaf 4 wordt de zinsnede “Artikel 23, § 5, artikel 23” vervangen door de zinsnede “Artikel 23, 24”.

Art. 13.In artikel 35, § 1, van hetzelfde besluit wordt de zinsnede “vermeld in hoofdstuk 4” vervangen door de zinsnede “vermeld in hoofdstuk 2”.

Art. 14.In artikel 35, § 3, van hetzelfde besluit wordt de zinsnede “23, § 3” vervangen door de zinsnede “23”.

Art. 15.In artikel 37 van hetzelfde besluit wordt de zinsnede “23, § 3” vervangen door de zinsnede “23”.

Art. 16.In artikel 38, § 1, van hetzelfde besluit wordt de zinsnede “23, § 3” vervangen door de zinsnede “23”.

Art. 17.Aan artikel 40 van hetzelfde besluit worden een derde en een vierde lid toegevoegd, die luiden als volgt : “De ziekenwagens die in dienst worden genomen tussen de publicatiedatum van dit besluit en de zes daarop volgende maanden, mogen voldoen aan de uiterlijke kenmerken, vermeld in artikel 18. Ze mogen ook beschouwd worden als vallend onder de toepassing van het tweede lid.

Tweedehands ziekenwagens die door een ziekenwagendienst in dienst worden genomen vanaf het ogenblik van de publicatie van dit besluit moeten uiterlijk vijf jaar na de publicatie van dit besluit voldoen aan de uiterlijke kenmerken, vermeld in artikel 18. Tweedehands ziekenwagens die door een ziekenwagendienst in dienst worden genomen vanaf het ogenblik van de publicatie van dit besluit mogen niet de uiterlijke kenmerken hebben van de ziekenwagens voor de dringende medische hulpverlening, vermeld in het koninklijk besluit van 12 november 2017 houdende vaststelling van de uiterlijke kenmerken van de voertuigen die ingezet worden in de dringende geneeskundige hulpverlening.”.

Art. 18.Aan hetzelfde besluit worden een bijlage 1 en 2 toegevoegd, die als bijlagen bij dit besluit zijn gevoegd.

Art. 19.§ 1. Artikel 2 van dit besluit treedt in werking op 27 maart 2020. § 2. Artikel 3 van dit besluit treedt in werking op 27 maart 2025.

Art. 20.De Vlaamse minister, bevoegd voor het gezondheidsbeleid, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 15 november 2019.

De minister-president van de Vlaamse Regering, J. JAMBON De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, W. BEKE