9/10/2014 - Ambulancezorg in het federaal regeerakkoord

De Belgische Beroepsvereniging van Ambulancediensten is tevreden te kunnen vaststellen dat haar inspanningen ertoe hebben geleid dat enkele bepalingen met betrekking tot de ambulancezorg in het federaal regeerakkoord zijn opgenomen. Volgende elementen hebben onze aandacht getrokken; "Het KB-nummer 78 wordt grondig herzien. De competenties van de beoefenaars van een gezondheidszorgberoep worden uitgezuiverd en herschikt overeenkomstig het principe van de subsidiariteit, waarbij de taken worden toegewezen aan die zorgverleners die de vereiste zorg op de meest doelmatige en kwaliteitsvolle wijze kunnen verlenen." Ook hulpverlener-ambulanciers zijn een gezondheidszorgberoep in dit KB. We zijn van mening dat de 'waarde' van dit beroep verder verbeterd dient te worden, in samenspraak met de Nationale Raad inzake Dringende Geneeskundige Hulpverlening. "De niet-gerechtvaardigde opname in een spoeddienst van een ziekenhuis moet worden ontmoedigd en de patiënt moet worden aangespoord om eerst bij zijn huisarts langs te gaan of een beroep te doen op een wachtdienst die door huisartsen wordt georganiseerd." Wij juichen dit vanzelfsprekend toe, en hopen dat de verdere uitwerking van het nummer 1733 ertoe zal leiden dat ambulances in het kader van de Dringende Geneeskundige Hulpverlening enkel uitgestuurd zullen worden voor acute zaken. Daarnaast zou een samenwerking mogelijk moeten zijn waardoor ambulanciers ter plaatse kunnen verwijzen naar de huisarts (van wacht). De meest belangrijke bepaling is echter: "De organisatie, tarifering en terugbetaling van het vervoer voor dringende geneeskundige hulpverlening wordt geëvalueerd en geactualiseerd." Om de werking van de Dringende Geneeskundige Hulpverlening te kunnen optimaliseren zal er enerzijds een verhoging moeten gebeuren van het bestaande tarief, en zullen anderzijds de organisatorische aspecten aangepast moeten worden aan de realiteit. Maar ook het volgende stemt ons tevreden: "Met de gemeenschappen wordt afgestemd met het oog op een goede coördinatie van het niet-dringend medisch vervoer." Vanzelfsprekend kijken wij uit naar het eerste gezamenlijk overleg tussen de federale overheid en de gemeenschappen met het oog op het kwalitatief verbeteren van het zogenaamde secundair vervoer. De BBA is groot voorstander van een wet die minimum regels én een erkenning oplegt voor secundair ambulancediensten. De BBA engageert zich om bij al deze aspecten betrokken partij te zijn, en de belangen van haar leden constructief te vertegenwoordigen.