28/04/2017 - Voorontwerp Decreet Niet-Dringend Liggend Ziekenvervoer goedgekeurd door Vlaamse ministerraad

De Vlaamse Regering hecht haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet over het niet-dringend liggend ziekenvervoer. De doelstelling van dit decreet is om via afdwingbare kwaliteitseisen – bepaald, geactualiseerd en gecontroleerd door zorgaanbieders, gebruikers en financierders – te komen tot een kwaliteitsvolle, veilige en toegankelijke dienstverlening die op een duurzame manier wordt aangeboden, met het oog op de veiligheid en het comfort van de patiënt. Het afdwingbaar maken van de minimale kwaliteitseisen is de grootste wijziging ten aanzien van de bestaande toestand. Daar waar het oude decreet van 2004 stelt dat een ziekenwagendienst zich kan laten certificeren op basis van de kwaliteitseisen, wordt nu gesteld dat niet-dringend liggend ziekenvervoer alleen mag worden uitgevoerd door een vergunde dienst voor niet-dringend liggend ziekenvervoer. Over dit voorontwerp van decreet wordt nu het advies ingewonnen van de SAR WGG en daarna van de Raad van State.

Belgambu heeft binnen de Vlaamse Commissie Niet-Dringend Liggend Ziekenvervoer meegewerkt aan het protocolakkoord inzake de kwaliteitsnormen, dat de basis vormt voor dit decreet. De inhoud van dit protocolakkoord wordt nu al toegepast binnen het zogenaamd 'secundair vervoer', aangezien de mutualiteiten er mee hun handtekening onder hebben geplaatst. Binnen de schoot van de CNDLZ blijven we met de mutualiteiten onderhandelen om kwalitatief en duurzaam ziekenvervoer mogelijk te maken. De ziekenwagendiensten moeten zodoende in staat zijn om in heel Vlaanderen de patiënten de zorg te geven waar zij recht op hebben.