2/11/2014 - Beleidsnota over ziekenvervoer

In oktober 2014 presenteerde Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, zijn beleidsnota voor de legislatuur 2014-2019. Onder het kopje "we willen, vertrekkend van de mogelijkheden van de mensen, zorg op maat realiseren", werd er ook een alinea opgenomen over het ziekenvervoer: "We evalueren het decreet niet-dringend liggend ziekenvervoer en onderzoeken de mogelijkheden voor kwaliteitsvol en betaalbaar niet-dringend liggend ziekenvervoer. Hierover stemmen we af met de bevoegde federale ministers, in het federale regeerakkoord is een actualisering van de regelgeving inzake de ambulancediensten en het ziekenvervoer opgenomen is." De Belgische Beroepsvereniging van Ambulancediensten is van mening dat deze evaluatie hoognodig is, en we hopen dat ook politici mee rond de tafel zullen schuiven om samen te zoeken naar de beste oplossing voor het zogenaamde secundair vervoer. We zijn bereid hier als beroepsvereniging op alle mogelijke vlakken in te participeren. Hoewel het federaal niveau enkel bevoegd is voor de dringende geneeskundige hulpverlening, menen we dat het opportuun is om op beide niveaus na te denken over het ziekenvervoer, aangezien de BBA voorstander is van een 'ketenwerking', waarbij alle actoren in de pre-hospitaalzorg betrokken worden. Wij willen dat er, in het voordeel van de patiënt, optimaal gebruik gemaakt wordt van alle mogelijke middelen, waaronder huisarts, secundair vervoer, dringende geneeskundige hulpverlening, spoedgevallendienst, ... Bijgevolg hopen we dat alle stakeholders zich zullen engageren om de voor de patiënt meest geschikte oplossing verder uit te werken. Het is ook om die reden dat we het nummer 1733 zien als een goed initiatief, op voorwaarde dat opnieuw alle spelers hierbij betrokken worden. De beleidsnota is terug te vinden via: http://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/beleidsnota-2014-2019-wel...