11/12/2016 - Antwoorden inzake tarieven secundair vervoer

Enkele ziekenwagendiensten hebben recent een mail ontvangen waarin enkele aantijgingen worden geformuleerd tegenover Belgambu, de Belgische Beroepsvereniging van Ambulancediensten. Aangezien de zaakvoerder van deze ziekenwagendienst vele personen in BCC heeft gezet, en wij van mening zijn dat we een recht van antwoord verdienen, plaatsen we ons antwoord op onze website.

In de initiële mail werd onder andere gesteld dat er een tarief voor het zogenaamde secundair vervoer was afgesproken op onze Staten-Generaal in april 2016, en dat er desondanks enkele van onze leden deze tarieven niet bleken te respecteren. Er werd vastgesteld dat er binnenkort kwaliteitsnormen van toepassing zullen zijn, maar toch werd gevraagd hoe ons handelen de ziekenwagensector ten goede komt. 

Zoals ook in ons antwoord vermeld, streven wij er nog steeds naar om alle ziekenwagendiensten te verenigen, om samen nog sterker te staan.Wij trachten regelmatig extern te communiceren over eventuele evoluties binnen de ambulancezorg, doch voor interpretatie vatbare informatie verspreiden we liever alleen intern.

 

Het antwoord:

Als organisatie zijn we te allen tijde bereid om de dialoog aan te gaan, en staan we open voor input over het verbeteren van onze activiteiten, ook wanneer dit van niet-leden komt. Uiteraard is onze voorkeur dat elke ambulancedienst ook effectief lid is van onze beroepsorganisatie. Dit vergemakkelijkt enerzijds een open en transparante discussie op vergaderingen (in de plaats van gebruik te maken van e-mailkettingen). Anderzijds versterkt dit onze positie van beroepsorganisatie waardoor we zwaarder kunnen wegen op het beleid van onze stakeholders en waarschijnlijk ook sneller resultaat kunnen boeken.

Uw keuze voor een offensieve communicatiestrategie doet ons echter de wenkbrauwen fronsen. Waarom kiest u voor deze weinig constructieve aanpak? Zelf verkiezen we steeds een open debat of een persoonlijk gesprek?

Waarom kiest u voor het blind betrekken van vele andere ziekenwagendiensten en ontneemt u ons de mogelijkheid van antwoord? Wij bezorgen op eenvoudige vraag iedereen voldoende correcte informatie. Daarom zetten we nu ook onze leden in CC, zullen we ook de overige ziekenwagendiensten aanschrijven en ons antwoord op onze website publiceren.

We hebben inderdaad in april een Staten-Generaal georganiseerd voor alle stakeholders. Alle aanwezigen keurden alle voorgelegde resoluties goed. De gestemde resoluties werden nadien verder besproken binnen onze Algemene Vergadering en de Commissie Niet-Dringend Liggend Ziekenvervoer (CNDLZ). De gestemde resoluties publiceerden we op onze website. Is het mogelijk dat u deze informatie niet vond? Ook als niet-lid hebt u toegang tot deze informatie.

In tegenstelling tot wat u beweert, heeft de Staten-Generaal zijn eerste vruchten afgeworpen. Jarenlang werd er gesteld dat er meer financiën nodig waren opdat we de kwaliteit van het ziekenvervoer zouden kunnen verbeteren, hetgeen telkens werd afgewezen door de mutualiteiten. Nu hebben we het proces omgekeerd en geduid dat er nood is aan een afdwingbaar kwaliteitsniveau van elke ambulancedienst, met als resultaat de ondertekening van het protocolakkoord inzake kwaliteitsnormen. Deze tekst wordt momenteel vertaald in een decreet.

Hoe groot schat u de kans in om een prijsverhoging te realiseren zonder het verplicht vastleggen van bijvoorbeeld een minimaal opleidingsniveau van de patiëntbegeleider? Het is immers een feit dat er in de sector niet-geschoold personeel patiënten begeleiden in een voertuig uitgerust met prioritaire signalen.

We beweerden als beroepsorganisatie nooit de plaats te kunnen innemen van een Federaal of Vlaams Parlement. Enkel dat we op basis van gestemde resoluties sterker dan ooit tevoren in verschillende fora onze visie konden verdedigen. De gestemde resoluties bepaalden ons beleid, ze werden het kompas van de beroepsvereniging.

Momenteel is er ook nog geen afgewerkte tekst beschikbaar over het meest geschikte type vervoer, maar we zijn hier nog steeds mee bezig. We zijn ook op verschillende fronten bezig met het bewijzen dat de huidige kwaliteitsnormen een hoger tarief vereisen. Hoewel we de bevoegde actoren hebben gewezen op een mogelijke inbreuk op het mededingingsrecht, zijn we niet overgegaan op een gerechtelijke procedure, doch wensen we het overleg verder de kans te geven. Ook uw duidelijke mening kan ons verder helpen, bij voorkeur tijdens een constructief overleg?

Ook wij zijn niet tevreden met de huidige tarieven. Indien ze niet gecombineerd kunnen worden met rendabele opdrachten, kunnen ze een ziekenwagendienst in financiële problemen brengen, hetgeen de kwaliteit niet ten goede komt. U weet echter ongetwijfeld dat in het geheel niet deelnemen aan bestaande opdracht bijna een garantie op faillissement is? Tegelijkertijd weet u ook dat het niet aanvaarden van opdrachten ertoe leidt dat anderen ze zullen uitvoeren, die dit mogelijk compenseren met een lagere kwaliteit? Wij wensen onze organisatie zo groot mogelijk te maken, opdat we nog beter weerstand kunnen bieden. Misschien is het beter dat u ons in deze strijd vergezelt?

Het beleid dat we voeren en de plannen die we ontwikkelen worden besproken binnen onze organisatie, waar ook gestemd wordt over onze handelingen. Onze leden weten hoe de vork aan de steel zit, en hoe moeilijk de huidige situatie is. Zij weten ook dat wij ons uiterste best doen om intern te voorzien dat iedereen kan voldoen aan de nieuwe kwaliteitsnormen, en om extern iedereen zo goed mogelijk te vertegenwoordigen. Dit betekent geenszins dat we ons laten leiden door o.a. de mutualiteiten, maar we streven naar een geleidelijk proces van verbetering van de ziekenwagensector op alle vlakken.

Graag nodigen we u dan ook uit op onze volgende Algemene Vergadering of werkgroepvergadering om het bovenstaande verder te bespreken? Zo kunnen we u mogelijk laten inzien dat de huidige problematiek niet eenzijdig te benaderen valt. 

 

Ons antwoord bleek onduidelijk te zijn, waardoor wij op een nieuwe reactie onderstaand bericht hebben verzonden:

U heeft blijkbaar de essentie van ons antwoord niet begrepen.

Aangezien wij geen wetgevende macht zijn, waren wij op de Staten-Generaal niet in staat om een nieuw tarief vast te leggen. We hebben in een van de resoluties beredeneerd dat een hoger tarief, met een economische niet verantwoorde ondergrens, het streven is dat we met de mutualiteiten willen overeenkomen. Ervan uitgaande dat u de wetgeving terzake kent, bent u ervan op de hoogte dat het illegaal is om onderling een minimumtarief vast te leggen. Er was een grote bereidwilligheid om onderlinge prijsafspraken te maken, maar wij trachten correct te handelen, en wij wensen niet in te gaan op uw illegaal voorstel.

Zoals ook al eerder aangehaald was het streven om, zoals ook in een van de resoluties bepaald, de kwaliteit te verhogen. Indien we dit hadden gekoppeld aan voorwaarden inzake tarief, was het huidige protocolakkoord er nooit gekomen. U weet dat er momenteel een 'race to the bottom' is omdat er geen kwaliteitseisen bestaan, en er bijgevolg geen incentive is om een hogere vergoeding hier tegenover te stellen. Binnen de CNDLZ is er een bereidheid vanwege de mutualiteiten om in 2017 te evolueren naar een hoger tarief, gecorreleerd aan de hogere normen waaraan de diensten moeten voldoen. De omgekeerde route (eerst tarief, dan normen) bleek de voorbije 10 jaar niet haalbaar.

Daarnaast merk ik op dat u in het meervoud spreekt, alsof u meerdere diensten vertegenwoordigd. Als dit zo is, dan kunnen deze diensten zich beter kenbaar maken zodat we hen beter kunnen betrekken bij de beroepsvereniging. Of heeft u de BCC benut om te trachten onze werking te benadelen? Want “Divide et impera”, het is nog steeds niet duidelijk wie hier enig voordeel hij haalt. U houdt een ‘facts free’ betoog, in de politiek noemt men deze stijl ‘populisme’, welke ambulancedienst zou immers hogere tarieven weigeren?

Onze leden die regelmatig aan de diverse vergaderingen van Belgambu deelnemen zijn niet alleen op de hoogte van het proces, ze hebben het zelf mede bepaald op basis van een democratisch principe. Dit houdt ook in dat niet iedereen zijn zin kreeg. Alleen stellen we vast dat onze leden dit een plaats kunnen geven en er niet voor kiezen om langs de zijlijn te staan schreeuwen. Wij zijn onze constructieve leden daar dan ook zeer erkentelijk in.

Ten slotte betreur ik dat u meent dat we u aan de schandpaal nagelen. We hebben op onze website geen enkele verwijzing geplaatst naar uw bedrijf of persoon. Wij hebben enkel ons recht van antwoord geclaimd, nadat het uw keuze was om vele anderen bij uw mailwisseling te betrekken. U heeft bovendien ook nog steeds niet geantwoord waarom u het noodzakelijk vond om deze offensieve communicatiestijl te hanteren, in plaats van constructief te wezen?

Ik hoop dat u nu eindelijk begrijpt dat de huidige situatie niet zwart-wit is en dat eenieder tracht te overleven. Wij trachten al onze leden te ondersteunen, en streven er tegelijkertijd naar om de gehele sector naar een hoger en correct niveau te tillen. Ik begrijp dat dit momenteel duidelijk veel frustraties opwekt, doch wij menen dat het nuttiger is om constructief te blijven handelen dan de sector op te blazen. Graag beschouw ik dit als mijn laatste antwoord in deze discussie. Indien u op de hoogte wil blijven van het verdere verloop en samen met uw collega's de volgende stappen wil bepalen, dan kunt u altijd lid worden.