Kwaliteitsnormen NDLZ

Kwaliteitsnormen NDLZ

Op 27 juni 2016 hebben de mutualiteiten, de Vlaamse minister van Volksgezondheid, de patiëntvertegenwoordigers en de ambulancediensten een protocol getekend met betrekking tot de kwaliteitsnormen voor niet-dringend liggend ziekenvervoer. Deze normen zullen van toepassing zijn vanaf 1 januari 2017, en zo spoedig mogelijk in een decreet gegoten worden;

 1. De gecertificeerde ziekenwagendienst wordt uitgebaat conform uitbatingscriteria zoals bepaald in bijlage 2
 2. De ziekenwagen wordt gedurende het volledige transport bemand door twee ziekenvervoerders, een bestuurder met eerstehulpopleiding en een ziekenvervoerder met een volwaardige opleiding NDLZ en bij ontstentenis daarvan, na een periode van 5 jaar, beschikt over een certificaat van een opleiding die analoog is met de actuele DGH-opleiding. De voorwaarden waaraan de eerstehulpopleiding en de volwaardige opleiding NDLZ moeten voldoen worden bepaald in bijlage 5. De ziekenwagenbestuurder die de ziekenwagen bestuurt zal het certificaat van de eerstehulpopleiding moeten behalen ten laatste op 1 januari 2018. De ziekenvervoerder die de patiënt achteraan in de ziekenwagen effectief begeleidt zal het certificaat van de eersthulpopleiding moeten behalen tegen 1 januari 2017.
 3. Er mag steeds een naaste of mantelzorger meerijden bij elk transport van een patiënt zonder bijkomende kosten als deze geen extra zorgaandacht vraagt van de ziekenvervoerders.
 4. De gecertificeerde ziekenwagendienst is tijdens de werkdagen minstens van 6u tot 20u bereikbaar voor bestellen en uitvoeren van patiëntenvervoer.
 5. Iedere patiënt of aanvrager krijgt bij de bestelling van het patiëntenvervoer het bij de dienst gangbare tarief en maximumtarief meegedeeld en een benaderende kostenraming (bijlage 4). De ziekenfondsen of verzekeringen informeren hun leden over de standaardtussenkomst die zij voorzien voor elke vorm van niet dringend liggend ziekenvervoer.
 6. In elke ziekenwagen zijn de tarieven en maximumtarieven duidelijk zichtbaar geafficheerd.
 7. De ziekenvervoerders voldoen aan de opleidingscriteria zoals bepaald in bijlage 5
 8. De ziekenvervoerders begeleiden de patiënt van de verblijfplaats naar de  afgesproken plaats en eventueel terug.
 9. De ziekenvervoerders verrichten de noodzakelijke administratie binnen de voorwaarden van hun vervoersopdracht.
 10. De ziekenvervoerders en ander personeel (onthaalbediende, administratieve medewerker…) zijn deskundig, voorkomend, beleefd en behulpzaam tegenover de patiënt. Personeelsleden die in direct contact komen met de patiënt zijn herkenbaar gekleed en respecteren de hygiënische basisprincipes.
 11. De ziekenvervoerders kunnen een gesprek in het Nederlands voeren met een Nederlandstalige patiënt. De kennis van een andere landstaal strekt tot de aanbevelingen.
 12. De gecertificeerde ziekenwagendienst treft alle nodige maatregelen om in 80% van de opdrachten voor een heenrit de patiënt maximum 30 minuten te laten wachten en voor een terugrit maximum 45 minuten.
 13. Indien dit door omstandigheden niet mogelijk is, communiceert de ziekenwagendienst dit op een proactieve wijze naar de aanvrager of de patiënt.
 14. De ingezette ziekenwagens moeten voorzien zijn van de noodzakelijke boorddocumenten en minimaal beantwoorden aan vaste uitrustingscriteria (bijlage 6).
 15. De gecertificeerde ziekenwagendienst sluit een afdoende burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering af ten behoeve van de patiënt met betrekking tot de uitbating.
 16. De patiënt ontvangt vanuit de rechtspersoon van de ziekenwagendienst die het vervoer uitvoert één duidelijk controleerbare factuur die voldoet aan bepaalde facturatiecriteria (bijlage 7)
 17. De gecertificeerde ziekenwagendienst dient bij elke gepersonaliseerde communicatie aan de patiënt duidelijk te vermelden tot wie men zich moet richten als er klachten zijn en elke ziekenwagendienst moet over een procedure beschikken voor klachtenbehandeling (bijlage 8).
 18. De gecertificeerde ziekenwagendienst moet beschikken over een procedure inzake hygiënische maatregelen en patiëntenveiligheid met betrekking tot ziekenvervoer (bijlage 9) 
 19. De gecertificeerde ziekenwagendienst beschikt over een accreditatie van een onafhankelijk controleorganisme waardoor blijkt dat men aan al deze kwaliteitsnormen voldoet (bijlage 10).                    

Het akkoord, inclusief de bijlagen, is hier terug te vinden. 

Info over de opleiding voor ambulanciers NDLZ