Ambulanciers

Ambulanciers niet-dringend liggend ziekenvervoer

Vanaf 1 januari 2017 zal elke ziekenwagen die niet-dringend liggend ziekenvervoer uitvoert bemand moeten worden door 2 ambulanciers. Vanaf diezelfde datum moet de begeleider (hij/zij die in de sanitaire cel bij de patiënt zit) over een certificaat eerste hulp beschikken. Een jaar later (vanaf 1 januari 2018) moet ook de chauffeur van het voertuig dit certificaat bemachtigd hebben. Welke opleidingen hiervoor geschikt zijn en in welke mate men gebruik kan maken van 'eerder verworven vaardigheden' dient uitgewerkt te worden binnen een werkgroep van de Vlaamse Commissie Niet-Dringend Liggend Ziekenvervoer. In de volgende vijf jaar zal er een gedegen opleiding voor de begeleiders van het niet-dringend liggend ziekenvervoer uitgewerkt worden. 

Deze informatie is als volgt opgenomen in de kwaliteitsnormen die door de mutualiteiten, de minister van Volksgezondheid, de patiëntvertegenwoordigers en de ambulancediensten werden goedgekeurd op 27 juni 2016:

Als in uitvoering van de ‘Gecoördineerde Wet van 10/05/2015 op de Uitoefening van Gezondheidsberoepen’ opleidingsvereisten voor ziekenvervoerders worden bepaald, vervangen die de hieronder opgesomde opleidingsvereisten.

5.1 De opleiding van de ziekenvervoerders voldoet minstens aan volgende vereisten:
5.1.1 voor wat betreft de ziekenvervoerder die de ziekenwagen bestuurt een eerstehulpopleiding voor de sector van het NDLZ. 
De ziekenwagenbestuurder die de ziekenwagen bestuurt zal het certificaat van een eerstehulpopleiding moeten behalen ten laatste één jaar na het in voege treden van deze kwaliteitsnormen.
Voor wat betreft de eerstehulpopleiding zal een gemengde werkgroep nakijken aan welke leerdoelstellingen deze opleiding moet voldoen en welke reeds bestaande opleidingen hiervoor in aanmerking komen. 
Voor de ziekenvervoerder die de ziekenwagen bestuurt en in het bezit is van een certificaat van een eerstehulpopleiding zal een permanente bijscholing worden voorzien, die eveneens verder is uit te werken door de gemengde werkgroep.

5.1.2 voor wat betreft de ziekenvervoerder die de patiënt effectief begeleidt een volwaardige opleiding NDLZ en bij ontstentenis van het bestaan van deze opleiding, na een periode van 5 jaar, minimum een certificaat van een opleiding die analoog is met deze voor de actuele DGH-opleiding. 
In elk geval zal de ziekenvervoerder die de patiënt effectief begeleidt op het ogenblik van het in voege treden van deze kwaliteitsnormen namelijk op 1 januari 2017 minimaal reeds in het bezit zijn van een certificaat van een eerstehulpopleiding. Tevens zal een permanente bijscholing worden voorzien, die eveneens verder uit te werken is door de gemengde werkgroep.
Voor wat betreft de volwaardige opleiding NDLZ zal een gemengde werkgroep nakijken aan welke leerdoelstellingen deze opleiding moet voldoen en de nodige initiatieven nemen  om zo snel mogelijk deze opleiding in te richten. 
Voor de ziekenvervoerder die de patiënt effectief begeleidt en in het bezit is van een certificering van de volwaardige opleiding NDLZ zal een permanente bijscholing worden voorzien, die eveneens verder is uit te werken door de gemengde werkgroep. 

5.1.3 De commissie is het erover eens dat binnen een periode van 5 jaar maar liefst zo vroeg mogelijk de volwaardige opleiding NDLZ en de permanente bijscholing van de ziekenvervoerder die de patiënt effectief begeleidt evolueert naar een modulaire opleiding met een specifieke kwalificatie op basis van duidelijk gedefinieerde leerdoelstellingen en te bereiken vaardigheden die rekening houdt met de toekomstige multidisciplinaire benadering van de Dringende Geneeskundige Hulpverlening en bestaat uit de volgende thema’s:
-    transport uitvoeren en patiënt stabiliseren zodat er geen risico’s ontstaan tijdens het transport;
-    psychosociale ondersteuning gedurende een lange rit;
-    ondersteunende zorg, gekoppeld aan de nood voor een specifiek en langdurig transport;
-    situatie kunnen inschatten en hulp van het 112-systeem inroepen indien nodig;
-    patiënt zonder doorgedreven medische hulpmiddelen maximale overlevingskansen bieden tot het moment dat de opgeroepen 112-hulp aankomt;
-    bijstaan van de ambulancier-hulpverlener;
-    stellen van sommige zorgkundige handelingen in het ziekenhuis onder voorbehoud van de aanpassing van het wettelijk kader.

Mocht deze specifieke volwaardige opleiding NDLZ in Vlaanderen niet gerealiseerd zijn binnen de vijf jaar dan zal de ziekenvervoerder die de patiënt effectief begeleidt in het bezit moeten zijn van een certificaat van een opleiding die analoog is met deze van de actuele DGH opleiding.